Strani: 1

murje sporočil: 3.645
[#2765016] 20.03.19 11:11
Odgovori   +    0
Zadnja sprememba: murje 20.03.2019 11:24
AZN & Co.

Medtem ko se na AZN igrajo s političnokadrovsko kombinatoriko je stanje v Slovenskem zavarovalništvu že veliko let zaskrbljujoče, saj nenehno pada njihova kvaliteta zavarovalniškega posla, da o povezanih državno lastniški strukturah niti ne govorimo. Ravno v tem času, ko bi morala biti sprejet novi Zakon o varstvu osebnih podatkov, se pojavljajo kadrovski problemi, namesto, da bi prisluhnili stroki in še bolj potrošnikom ter komitentom. Poseben problem pa predstavljajo nenehne kršitve premijskih cenikov, vključevanje vezanih oseb pri obdarovanju z darilno bonovsko industrijo in zamegljevanje ter zavajujoče oglaševanje kupcev njihovih storitev. Velikokrat komitent zaradi takšne oblike trženja in prodaje produktov, pogostoma sploh ne ve, kakšne rizike vsebujejo njihove zavarovalne pogodbe, kakšni riziki se podvajajo in katerih ne potrebuje več, katerih pa nima in bi jih vsekakor potreboval. Pri prodaji življenskih zavarovanj, ki so povezana z nakupom točk vzajemnih skladov, pa so se mnogi komitenti opekli pri vlaganju prihrankov, zato in zaradi pomanjkljivega varstva potrošnikov, pogostoma dobili ob koncu pogodbe, veliko manj kot so sredstev vložili ob začetku. Na tem področju so AZN in pristojne institucije popolnoma odpovedale in se prepustile anarhiji in samovolji finančni panogi, njihovim lobijem in vsemogočnim zavarovalnicam. Vse to, samo zato, da bi bili vedno in povsod najcenejši, najkonkurenčnejši in najbolj ugodni, prave razsežnosti takega poslovanja, pa se bodo pokazali v bilancah zavarovalnic, saj ta trend slabša in slabša iz leta v leto, medtem ko škode z veliko večjim tempom naraščajo. Vse skupaj pa je tudi povezano z zdravstveno in pokojninsko reformo, saj se namesto strokovnih argumentov, še vedno poslušajo politični, kar lahko privede do velikega in nekontroliranega odpuščanja v zavarovalniški panogi.

NOVI ŠOPI PAPIRJEV

Vsi tisti, ki mislijo, da bo situacija pri sklepanju zavarovanj, takšna, da ni "nič več šopov papirja", bo le-teh namreč še več kot do sedaj, saj morajo biti sedaj še nove in dodatne priloge k vsaki novi polici. Vse to po nalogu zakonodajalcev, ki so predpisali vsebino in uporabo teh obrazcev:
* Pisno obvestilo zavarovalcu - 545.oziroma 551.člen o Zavarovalništvu ZZavar-1;
* Informacija o obdelavi osebnih podatkov - od 25. maja 2018 v veljavo vstopila nova evropska uredba GDPR (General Data Protection Regulation oziroma Splošna uredba o varstvu podatkov);
* Anketa oziroma Opredelitev potreb in zahtev stranke - Skladno s smernicami EU in Direktive IDD, ki zagotavlja varstvo potrošnikov na področju zavarovalništva;
* IPID - dokument z informacijami o zavarovalnem produktu - za vsak produkt posebej;
forum.finance.si/?t=208672

MAJA KRUMBERGER

4d.rtvslo.si/arhiv/p.../174564737

BLIŠČ & BEDA

18.člen ZOZP

Ob tem se je potrebno posebej zavedati, da se na VSEH policah obveznega avtomobilskega zavarovanja že tako ali tako plačuje 8,5% DPZP (davek od prometa zavarovalnih poslov) + dodatno ZZZS še 8,5%.

Tako na vseh policah med drugim drobnim tiskom piše: " Vnaprejšnja pavšalna odškodnina za stroške zdravljenja po 18.členu ZOZP v višini 8,5% se odvede ZSSS."

Tako, da vsi zavarovanci obveznega avtomobilskega zavarovanja že sedaj plačujemo tudi ta poseben 8,5% davek od vseh polic, ki se odvede ZZZS, ne da bi nas kdo, kaj posebej vprašal, tako, da bi lahko rekli, da se zadeva (za)(pri)kriva pred samimi zavarovanci, saj je o teh posebnih dajatvah, seznanjem le malokateri podpisnik zavarovalne police?

Poleg tega, pa v tem primeru zavarovalnice nastopajo, kot posredniki oziroma "inkasanti" tega denarja, ki ga v bistvu vplača vsakokratni zavarovanec, le da ga oni samo prenakažejo na ZZZS!

Zato bi enkrat že javno in transparentno prikazali vse vire sredstev, ki se zbirajo na ZZZS in tudi koliko deleža le-teh se porabi za namensko plačane stroške zdravljenja s strani vseh slovenskih zavarovalnic, ki jim nakazujejo ta denar!

* od 1.1.2015 se je povišal tudi DPZP (davek od prometa zavarovalnih poslov) iz 6,5% na sedanjih 8,5%, kar pomeni +30,8% več, pa so vsi potrošniki, posebej pa potrošniške organizacije na vse to še vse do danes niso odreagirale!

POVIŠANJA

Glede na usklajevanje minimalnih zavarovalnih vsot na nivoju EU je Evropska komisija 4.julija 2018 objavila povišanja zavarovalnih vsot za zavarovanje avtomobilske odgovornosti in tako bodo tudi pri nas od 01.01.2019 veljale povišane zavarovalne vsote in sicer:

1.za škodo zaradi smrti, telesne poškodbe in prizadetega zdravja, ki izvira iz posameznega škodnega dogodka ne glede na število oškodovancev, iz 5.000.000 € na 5.240.000 € oziroma za 4,8%.

2.za škodo zaradi uničenja ali poškodovanja stvari, ki izvira iz posameznega škodnega dogodka, ne glede na število oškodovancev, iz 1.000.000 € na 1.050.000 € oziroma za 5 %.
eur-lex.europa.eu/le...0383119226
www.uradni-list.si/g...bina/82582
www.mf.gov.si/si/med...vica/3514/
eur-lex.europa.eu/le...0383119226
www.uradni-list.si/g...bina/82582
www.mf.gov.si/si/med...vica/3514/
murje sporočil: 3.645
[#2775731] 21.05.19 17:01
Odgovori   +    0
Zadnja sprememba: murje 21.05.2019 17:03
LOV NA ZAVAROVALNIŠKE DIVIDENDE

Zavarovalnica Triglav bo sicer 29. marca 2019 objavila revidirano letno poročilo za leto 2018, sklic skupščine delničarjev, na katerem bodo ti odločili, kolikšen delež bilančnega dobička bo šel v njihove žepe, pa je načrtovan za 25. april 2019. Vendar lahko na podlagi informacije glede dobička zavarovalnice kot tudi strategije in dividendne politike podjetja sklepamo, da bo višina izplačane bruto dividende vsaj 2,5 evra na delnico. Pri tem znesku to glede na včerajšnji zaključni tečaj pomeni 7,2-odstotni dividendni donos. To pa pomeni, da lahko pričakujemo, da se bo začel oziroma nadaljeval lov na dividendni donos vlagateljev. S tem lahko pričakujemo nadaljevanje pozitivnega pritiska na ceno delnice do datuma upravičenosti do dividende (12. junij 2019) za Zavarovalnico Triglav.

To nas pripelje do Pozavarovalnice Sava Re, ki bo jutri objavila svoje nerevidirane podatke glede višine rasti premij in dobička. Glede na to, da daljša obdobja gospodarske rasti po navadi zelo ugodno vplivajo na zavarovalniško dejavnost, in glede na uspešnost Zavarovalnice Triglav v letu 2018 lahko tudi v primeru Pozavarovalnice Sava Re najverjetneje pričakujemo objavo ugodnega poslovnega izida za obračunsko leto 2018. To bi pomenilo, da lahko glede na dosedanjo dividendno politiko pozavarovalnice pričakujemo bruto dividendo, ki bo višja od 0,8 evra na delnico, in s tem najverjetneje pozitivni cenovni pritisk na ceno delnice.
www.dnevnik.si/10428...-dividende

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d. – izplačilo obresti

* Obvestilo št. 91/2019
* KD številka zadeve - KDDCA11197
* Dan izvedbe - 21.03.2019
* Izdajatelj - firma
* ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d.
* naslov - MIKLOŠIČEVA CESTA 019, 1000 LJUBLJANA
* matična številka - 5063345
* Vrednostni papir - vrsta
* obveznice - oznaka - ZT02
* ISIN - SI0022103038
* CFI - DBFJFR
* Vrsta izplačila - izplačilo obresti
* Izplačilo na en (1) vrednostni papir - 59,50 EUR
* Presečni dan - 15.03.2019
www.kdd.si/izdajatel...?snid=6309
www.kdd.si/imetniki

ZAVAROVALNICA SAVA d.d. - dividende

* dan izvedbe - 20.03.2019
* Zavarovalnica Sava, d.d. – izplačilo dividend
* naslov - Cankarjeva ulica 003, 2000 MARIBOR
* matična številka - 5063400
* Vrednostni papir
* vrsta - delnice
* oznaka - ZVMG
* ISIN - SI0021112089
* CFI - ESVUFR
* Vrsta izplačila - izplačilo dividend
* Izplačilo na en (1) vrednostni papir - 2,20 EUR
* Presečni dan - 19.03.2019
www.kdd.si/izdajatel...?snid=6307
www.kdd.si/imetniki

POZAVAROVALNICA SAVA d.d. - dividende

0,95 €

* Dan izvedbe: 14.06.2019
* Pozavarovalnica Sava d.d. - izplačilo dividend
* naslov - Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana
* matična številka - 5063825
* Vrednostni papir
* Vrsta - delnice
* Oznaka - POSR
* ISIN - SI0021110513
* Vrsta izplačila - izplačilo dividend
* Izplačilo na en (1) vrednostni papir - 0,95 €
* Presečni dan - 13.06.2019

Nadzorni svet in uprava sta oblikovala predlog skupščini, da se delničarjem družbe izplača dividenda v višini 0,95 eura bruto na delnico, kar ob upoštevanju števila lastnih delnic znaša 14.722.811,20 eura oziroma 34,23 odstotkov čistega poslovnega izida skupine za leto 2018. Predlagana dividenda predstavlja 18,8-odstotno rast glede na izplačano dividendo v letu 2018.

Sava Re sledi dividendni politiki, ki jo je sprejela s strateškim načrtom za obdobje 2017–2019, objavljenim 23. 11. 2017. Dividendna politika družbe postavlja usmeritev 10-odstotne rasti dividende letno, pri čemer znesek dividende ne presega 40 odstotkov čistega poslovnega izida skupine. Pri oblikovanju predloga dividende družba upošteva solventnostni položaj, kapitaliziranost po modelih bonitetnih agencij, lastno oceno tveganj in solventnosti ter nove projekte, ki zagotavljajo uresničitev strateških ciljev in razvoj skupine na dolgi rok.

Osnovno vodilo pri oblikovanju predloga dividende je bila torej 10-odstotna rast dividende, kar bi v letu 2019 sicer znašalo 0,88 eura po delnici, uprava in nadzorni svet pa bosta zaradi preseganja načrta čistega poslovnega izida skupine za leto 2018 skupščini predlagala nekoliko višjo dividendo, in sicer 0,95 eura na delnico. Navkljub dobrim rezultatom 2018 smo in bomo stremeli k dolgoročno stabilno rastoči dividendi in primerni dividendni donosnosti glede na tveganja v panogi in svetovnem gospodarstvu. S stabilno rastjo dividende bomo lahko zagotavljali ustrezno dividendo tudi v letih, ko bo skupina beležila morebitne negativne vplive na načrtovan rezultat. Pomemben vidik strategije skupine Sava Re je tudi rast skupine (tako organska kot s prevzemi). V letu 2019 skupina načrtuje 4,5-odstotno rast prihodkov ter rast iz naslova zaključenih prevzemov na hrvaškem zavarovalnem trgu in na slovenskem trgu upravljanja skladov. Tako organska rast kot rast s prevzemi vežeta dodatni kapital, kar pa dolgoročno izboljšuje izrabo kapitala in dobičkonosnost skupine.

Sava Re, d.d., je pri določitvi presečnega datuma upravičenosti do dividende in datuma samega izplačila dividende za leto 2018 upoštevala pravila KDD. Predlagan presečni datum upravičenosti do dividende je tako 13. 6. 2019, predlagani datum izplačila pa 14. 6. 2019.
seonet.ljse.si/?doc=...c_id=67532
www.sava-re.si/si/me...va-re-d-d/

ADRIATIC SLOVENICA d.d. - dividende

Osnovni kapital: 42.999.529,00 €
Število delnic: 10.304.407
Nominalna cena delnice: 4,172 €
Lastništvo: 100 % Generali CEE Holding B. V.

0,79 €

Obvestilo o sprejetih sklepih skupščine delničarjev
24. 4. 2019
Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d., s sedežem v Kopru, Ljubljanska cesta 3a, izdajateljica podrejenih obveznic z dospelostjo v letu 2026, ISIN koda: XS1420371228, vlagatelje obvešča o sprejetih sklepih 57. skupščine delničarjev, ki je bila izvedena 24. 4. 2019 ob 10h v prostorih notarja Bojana Podgorška, Dalmatinova ulia 2, 1000 Ljubljana.

Sprejeti so bili naslednji sklepi:
1. Za predsedujočega na 57. seji skupščine se izvoli Mateja Osenarja, za sestavo notarskega zapisnika pa se določi notarja Bojan Podgorška.
2. Bilančni dobiček družbe na 31. 12. 2018 znaša 38.511.895,29 EUR, in se ga uporabi na naslednji način:
- del bilančnega dobička v znesku 8.140.481,53 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,79 EUR na delnico. Družba bo izplačala dividende 27. 5. 2019, in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 24. 5. 2019;
- Preostanek bilančnega dobička v višini 30.371.413,76 EUR ostane nerazporejen in se bo o njegovi uporabi odločalo v naslednjih letih.
3. Skupščina delničarjev podeljuje Upravi razrešnico za poslovno leto 2018.
4. Skupščina delničarjev podeljuje Nadzornemu svetu razrešnico za poslovno leto 2018.
www.as-skupina.si/-/...elnicarj-5
www.kdd.si/izdajatel...?snid=6356

NLB VITA d.d. - dividende

2.467,00 €

NLB Vita d.d. Ljubljana – izplačilo dividend
Obvestilo št. 134/2019
KD številka zadeve: KDDCA11261
Dan izvedbe: 26.04.2019
Izdajatelj:
firma: NLB Vita d.d. Ljubljana
naslov: TRG REPUBLIKE 003, 1000 LJUBLJANA
matična številka: 1834665
Vrednostni papir
vrsta:delnice
oznaka: LBVR
ISIN: SI0021111826
CFI
ESVUFR
Vrsta izplačila: izplačilo dividend
Izplačilo na en (1) vrednostni papir: 2.467,00 EUR
Presečni dan: 25.04.2019
www.kdd.si/izdajatel...?snid=6352

GENERALI S.p.A.

ZMAGA

ŠE ENA ZAVAROVALNICA SE ODPOVEDUJE PREMOGU

Ni zavarovanja. Ni premoga.
Greenpeace
www.instazu.com/medi...6691072699
murje sporočil: 3.645
[#2777389] 31.05.19 12:22
Odgovori   +    0
Zadnja sprememba: murje 31.05.2019 12:31
POZAVAROVALNICA SAVA d.d. - VZDRŽEVANJE LIKVIDNOSTI

Sava Re, d.d., obvešča javnost, da je z borznim članom INTERKAPITAL vrijednosni papiri d.o.o., sklenila pogodbo za opravljanje storitve vzdrževanja likvidnosti za delnico Save Re. INTERKAPITAL vrijednosni papiri d.o.o., bo z vzdrževanjem likvidnosti delnice pričel v ponedeljek, 3. 6. 2019.
seonet.ljse.si/?doc=...c_id=67927

INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI d.o.o.

inter.capital/
inter.capital/about-us/
inter.capital/hr/karijera/
inter.capital/hr/bro...trgovanje/
inter.capital/hr/kat...a/novosti/
inter.capital/hr/pos...siguranju/
inter.capital/hr/ist...i-analize/
icam.hr/hr/home.php
inter.capital/hr/otc/
aimon sporočil: 208
[#2777397] 31.05.19 13:07
Odgovori   +    0
"Nekateri scenariji predvidevajo dvig temperature zraka celo do pet stopinj do konca stoletja. »Ena od glavnih skrbi je, kaj bo z našim osnovnim poslom, s prevzemanjem rizikov na daljši rok,« je še povedal Jazbec"
"Tudi če bi vzeli najbolj črnoglede napovedi Mednarodnega odbora za podnebne spremembe (International Panel for Climate Change, IPCC) o naraščanju temperature za 6°C do konca stoletja (kar so leta 2009 že preklicali in sedaj napovedujejo le okoli 3,3°C), bi to pomenilo 6/90 = 0,067°C na leto, kar je še vedno zadosti blizu kratkočasovnemu termodinamičnemu ravnovesju. ...

Ali bo to spoznanje sčasoma pripeljalo do kakšne konkretne akcije s strani zakonodajne in izvršne oblasti, ne le v Sloveniji, je težko reči. Vlade polnijo državni proračun prek davkov in davku na izpuste CO2.... Ugotavljam da ogljikov dioksid CO2 nikakor ne more biti vzrok za klimatske grozote, ki se mu jih nekritično pripisuje, tako v medijih, kot tudi v uradnih izjavah politikov in klimatologov." www-f9.ijs.si/~margan/CO2/
murje sporočil: 3.645
[#2777428] 31.05.19 16:00
Odgovori   +    0
GENERALI S.p.A.

ZMAGA

ŠE ENA ZAVAROVALNICA SE ODPOVEDUJE PREMOGU

Ni zavarovanja. Ni premoga.
Greenpeace
www.instazu.com/medi...6691072699

SOLVENCY RATIO II.

SOLVENCY RATIO II. - tromesečje 2019

* Bruto prihodek: 18,874 mlrd€ (+6,6%)
* Premija življenje: 804 mio€ (+5,1%)
* Neto dobiček: 744 mln€ (+28,1%)
* Škode: 548 mio€ (+3,7%)
* Combined ratio: 91,5%
* Asset management: 52mio€ (+24%)
* 217 % - 2018
* 207 % - I.tromesečje 2019 (- 10 p.p.)
* 213 % - konsenz
www.milanofinanza.it...1137288076
www.milanofinanza.it...0742594658
www.generali.com/it/...ss-Release
www.generali.com/it/...statements

INVESTOR DAY

V Londonu je 24.maja 2019 potekal "Investor Day", kjer je Cfo Borean predstavil rezultate "stress testa", ki je upošteval dosežene rezultate konec leta 2018.
Cilj je bil predstaviti trdnost položaja in premoženja "Krilatega leva iz Trsta" tudi v zelo težkih situacijah, kar pomeni, da se za kapital zavarovalnice in dividende ne gre bati.
V okviru scenarija, ki si ga je postavila zavarovalnica, se je "spread" močno povečal, na preko 300 točk in posledično padec za več kot 20%, kar bi se pridružilo tudi 125 temeljnih točk vpliva na gospodarstvo. V tem primeru bi bila solventnost Generali S.p.A. večja kot 160%, kar je dober rezultat.
www.milanofinanza.it...0951409470
murje sporočil: 3.645
[#2777812] 03.06.19 17:03 · odgovor na: murje (#2777389)
Odgovori   +    0
Zadnja sprememba: murje 03.06.2019 17:05
2.300 + 2.000 = 4.300

Obvestilo o poslih vodilnih delavcev z delnico POSR

Dne 28. 5. 2019 je Marko Jazbec, predsednik uprave Save Re, d.d., kupil 2.000 lotov POSR v skupni vrednosti 34.126,80 EUR, kar predstavlja 0,0116 % vseh delnic in 0,0129 % delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Po opravljeni transakciji ima Marko Jazbec 4.300 delnic, s tem pa se je delež njegovih glasovalnih pravic povečal z 0,0148 % na 0,0277 %.
seonet.ljse.si/?doc=...c_id=67929
aimon sporočil: 208
[#2777818] 03.06.19 17:28
Odgovori   +    0
"Nekateri scenariji predvidevajo dvig temperature zraka celo do pet stopinj do konca stoletja."
Nekateri scenariji predvidevajo znižanje temperature zraka in prihod nove ledene dobe.

"Znanstveniki Ameriške vesoljske agencije Nasa opozarjajo na veliko verjetnost nove ledene dobe, kar naj bi nakazovale sončne pege, ki so bile v letošnjem letu doslej odsotne kar 79 dni oziroma 55 odstotkov leta. Vse to po njihovo dokazuje, da se približujemo pojavu, poimenovanem solarni minimum, ki bo najizrazitejši na prehodu iz leta 2019 v leto 2020." www.demokracija.si/t...acune.html
murje sporočil: 3.645
[#2778090] 05.06.19 13:10
Odgovori   +    0
Zadnja sprememba: murje 05.06.2019 13:11
REKLAMIRANJE & Co.

5 MITOV O DELU ZAVAROVALNEGA ZASTOPNIKA

Kaj pa, če bi lahko delili srečo?
“Zavarovanje je preveč zapleteno. Nimam izkušenj. Prepozno je za spremembo kariere.”

Če ste kdaj razmišljali o tem, da bi postali zavarovalni zastopnik, ste bili verjetno izpostavljeni vsaj kateremu od najpogostejših mitov oziroma kateri izmed napačnih predstav o prodaji zavarovanja. Skupaj z zavarovalnimi zastopniki pri GRAWE zavarovalnici smo poiskali najpogostejše mite in jih za vas tudi ovrgli. Vas zanima, kako?

MIT št.1: Uspešni so samo kandidati z zavarovalniškim ozadjem

GRAWE:

Resnica je, da večina naših zavarovalnih zastopnikov nima zavarovalniškega ozadja. Imajo pa druge, večinoma prirojene ali priučene lastnosti, zaradi katerih se hitro učijo in uspešno vodijo. Čeprav imajo mnogi najboljši potencialni zastopniki nekaj predhodnih izkušenj s prodajo, poslovanjem in/ali trženjem ter nekatere osebnostne lastnosti, kot so podjetniški duh, samomotivacija in sposobnost učinkovitega komuniciranja, lahko z našo pomočjo vsak postavi prave temelje za uspeh. Od trenutka, ko oddate spletno prijavo, bomo z vami ravnali spoštljivo in pozorno: opremili vas bomo z znanjem, izobraževanji in mentorskimi programi, namenjenimi posameznikom.

Zavarovalni zastopnik Klemen:
“ Ko sem se prijavil za delo v GRAWE zavarovalnici, tega podjetja nisem dobro poznal. Pred tem sem bil zaposlen v podjetju, kjer sem delal fizično in za malo denarja. Želel sem delati kot komercialist, saj me je privlačilo delo z ljudmi. Nekaj časa sem po spletu iskal zaposlitve, nikoli pa nisem pomislil na zavarovalnico. Po priporočilu prijatelja sem nekega dne prejel klic z GRAWE zavarovalnice. Z začetnim rahlim nezaupanjem, ki se je potem prevesilo v veliko navdušenje, sem stopil na novo karierno pot. ”

MIT št.2: Delo zavarovalnega zastopnika je prodaja

GRAWE:

Poklica zavarovalnega zastopnika ne uvrščamo med tipična dela v prodaji. Gre namreč za priložnost, da ljudem dejansko pomagamo, da zaščitijo tisto, kar jim je najpomembnejše. Zavarovalni zastopniki tekom svojega dela najdejo svojo poklicno pot, ki jo izpolnjujejo in nadgrajujejo, saj pomagajo posameznikom in družinam varovati njihovo preživetje in prihodnost. Razumejo, da se njihovo poslovanje ne nanaša samo na zavarovalne produkte ‒ pri zavarovalništvu gre namreč za ljudi, odnose in ustvarjanje zdravih ter varnih skupnosti.

Na GRAWE zavarovalnici zagotavljamo najrazličnejša usposabljanja in mentorje, ki ustvarjajo odlične zavarovalne zastopnike. Člani naše ekipe so usposobljeni znotraj lastnega prodajnega procesa, ki jim nudi pomoč pri iskanju najboljše rešitve za vsako stranko.

Zavarovalni zastopnik Klemen:
“ Delo v GRAWE zavarovalnici je delo, pri katerem sicer vlagaš sebe in svojo energijo, vendar hkrati dobivaš neposredne pozitivne povratne informacije s strani svojih strank. Če delam za druge, delam tudi zase. Vsaka skrb, kako bo nov zavarovalni zastopnik pridobil stranke, je odveč. Te pridejo same, podpore s strani tima pa imaš resnično veliko. Seveda se moraš pri svojem delu truditi. Pomembno je slediti zastavljenim ciljem in jih resnično izpeljati. Na začetku to gotovo pomeni polno delo, 8 ur, včasih kakšno uro več. GRAWE je odličen delodajalec, ceni vložen trud in vse ugodnosti, ki jih nudi, so resnično na mestu. Tudi v začetku karierne poti vam GRAWE zavarovalnica nudi vse – od nagrad do raznih izobraževanj, pomoči zastopnikov, ki že delajo dalj časa, in mentorjev.

Za tovrstno delo moraš biti komunikativen in vztrajen, nenazadnje pa tudi prepričljiv. Svoje znanje in poznavanje ponudbe zavarovalnice moraš ves čas nadgrajevati. Če se hočeš poslu resnično posvetiti in uspeti, moraš delati samo to. Seveda na začetku zavrnitev boli, vendar s časom pridobiš tršo kožo.”

MIT št.3: Ljudje zavarovanja kupujejo online

GRAWE:

Nekateri ljudje verjamejo, da je lažje primerjati spletne ponudbe in kupiti zavarovanje preko spleta, vendar ne vsi. Razlog, zakaj veliko strank raje sodeluje z lokalnimi zavarovalnimi zastopniki, je ta, da imajo naši zavarovalni zastopniki edinstveno možnost prilagajanja zavarovalnih paketov in nudijo raven storitev, ki je po drugih komunikacijskih kanalih ni mogoče doseči. To je nekaj, česar spletna storitev ne more ponuditi, ne glede na to, kako hiter je digitalni razvoj.

Mnogi naši zavarovalni zastopniki aktivno sodelujejo na družbenih omrežjih in ustvarjajo vsebine, s čimer se približajo uporabnikom, ki jim je digitalni način komunikacije bližji.

Zavarovalni zastopnik Klemen:
“Verjamem v osebni stik. Le na ta način, lahko resnično predstavim svoje vrednote in se popolnoma posvetim stranki. Da lahko razumem, kaj stranka potrebuje, moram z njo sesti in jo poslušati. Ne verjamem, da lahko prodajamo le zaključene produkte ‒ zahteve in potrebe strank so zelo različne. Ljudje te bodo spoštovali, če ti spoštuješ njih. Ko so me ljudje spoznali in videli, da sem zanje vedno naredil korak dlje, da mi je bilo mar, so mi začeli zaupati. In nove stranke so me začele iskati same. Od začetka nisem bil navdušen, da sem zavarovalni zastopnik, danes pa lahko rečem, da je to moja sanjska služba. Zadovoljen sem, ker me ljudje poznajo in z veseljem pozdravijo tudi na ulici. Vsakega upam pogledati v oči, ker vem, da delam dobro in prav.”

MIT št.4: Zavarovalni agenti delajo popoldne in čez vikende

GRAWE:

Kariera zavarovalnega zastopnika ni klasična zaposlitev, kjer bi delo opravljali le dopoldan. Pričakuje se, da bodo zastopniki tam, kjer bodo najbolj potrebni, prisotni za svoje stranke v nujnih primerih. Na vsakodnevni ravni pa naši zavarovalni zastopniki uživajo svobodo, ki jo prinaša delo, in fleksibilnost, ki omogoča, da si vsak kroji lasten urnik.

Zavarovalni zastopnik Klemen:
”Sam delam večinoma dopoldan. Tak delovnik mi najbolj ustreza. Večino dela tako opravim v tem času, vedno pa se prilagodim potrebam družine ali preprosto kakšnemu opravku. Vedno sem na voljo svojim strankam, ampak to je zame samoumevno. Gre za odnose in le-ti mi veliko pomenijo. Del službe opravim tudi v poznem popoldnevu, a mi je to v veselje. Delam tako kot drugi, samo da sam krojim svoj čas in dan. ”

MIT št.5: Zavarovalni zastopnik je enota zase in s tem odvisen od samega sebe

GRAWE:

Res je, da so naši zastopniki odgovorni za rast svojega portfelja, vendar GRAWE vsakemu zastopniku nudi orodja, podporo in usposabljanje za čim večji uspeh. Usposabljanje in podpora se začneta s prvim dnem in se nadaljujeta skozi celotno kariero.

Zavarovalni zastopniki začenjajo svojo kariero s programom za razvoj zastopnikov, ki kandidatom natančno pokaže, kako biti zavarovalni zastopnik, in jim pomaga pridobiti izkušnje, tako da so pripravljeni za delo na terenu. Poleg tega GRAWE spodbuja, da se zastopniki udeležujejo prodajnih izobraževanj, da se seznanijo z vrhunskimi govorci v industriji in se naučijo novih prijemov, ki jim bodo pomagali pri rasti njihovega poslovanja.

Kot GRAWE zavarovalni zastopnik imate na svoji strani celotno ekipo, ki vam pomaga pri doseganju uspehov. Naš mentorski program ponuja pridobitev praktičnih izkušenj, potrebnih za obvladovanje spretnosti in odpravljanje ovir.

Zavarovalni zastopnik Klemen:
»Vsaka skrb, kako bo nov zavarovalni zastopnik pridobil stranke, je odveč. Te pridejo same, podpore s strani tima pa imaš resnično veliko. Seveda se moraš pri svojem delu truditi. Pomembno je slediti zastavljenim ciljem in jih resnično izpeljati. Na začetku to gotovo pomeni polno delo, 8 ur, včasih kakšno uro več. GRAWE je odličen delodajalec, ceni vložen trud in vse ugodnosti, ki jih nudi, so resnično na mestu. Tudi v začetku karierne poti vam GRAWE zavarovalnica nudi vse – od nagrad do raznih izobraževanj, pomoči zastopnikov, ki že delajo dalj časa, in mentorjev.«

GRAWE & Co.

5 dobrih razlogov, zakaj se zaposliti pri GRAWE:
1. Varna zaposlitev: GRAWE se lahko ozre na skoraj 200-letno zgodovino, obenem pa je zavarovalniška panoga je trenutno v razcvetu. Navedena dejavnika pričata o tem, da je ta zaposlitev varna tudi v kriznih časih.
2. Ravnovesje med delom in zasebnim življenjem: prilagodljiv delovni čas.
3. Kratke delovne razdalje: z več kot 19 poslovalnicami po vsej državi vaše delovno mesto ni nikoli daleč od doma.
4. Samostojno delo: pri GRAWE nadrejeni zaupajo svojim sodelavcem in jim dajejo na voljo dovolj priložnosti, da lahko samostojno dosežejo dogovorjene cilje.
5. Novinci, dobrodošli: novincem brez izkušenj v panogi omogočamo specializirano usposabljanje (za pridobitev licence za zavarovalnega zastopnika), prav tako pa jih celovito podpiramo na njihovi karierni poti v podjetju.
www.vecer.com/5-mito...a-10013205

Strani: 1