Strani: 1

sopranos sporočil: 9.697
[#2785170] 23.07.19 15:51
Odgovori   +    6
V čem je torej smisel stečaja, če se ne reši obveznosti? Je imel 3-4 leta mir, sedaj bo imel pa težave s tem še vsaj 10 let. A potem bo imel pa spet en stečaj, in spet nekaj let mir in nato jovo na novo? Obresti bodo pa medtem rasle in rasle. In tega ne bo nikoli poplačal.
AlesPer1 sporočil: 90
[#2785172] 23.07.19 15:58 · odgovor na: sopranos (#2785170)
Odgovori   +    1
Tukajle je nekaj glede odpusta obveznosti... mislim, da ima težave predvsem zaradi prve točke 2. odstavka 399. člena ZFPPIPP...Ne vem točno...
zakonodaja.com/zakon...obveznosti
sopranos sporočil: 9.697
[#2785174] 23.07.19 16:03 · odgovor na: AlesPer1 (#2785172)
Odgovori   +    8
Ne, saj ta del razumem, da so določene omejitve glede odpustov. On če prav razumem, niti ni zaprosil za odpust. Razen nekaj let miru v času osebnega stečaja ni pridobil nič. In sedaj kar nekaj časa ne bo mogel spet iti v osebni stečaj. 10 let je pa kar dolga doba.

Očitno je našel način kako normalno živeti kljub vsem tem omejitvam. Kar pomeni samo eno, da prejema denar tudi na nezakonit način.
spiderman sporočil: 1.370
[#2785178] 23.07.19 16:16
Odgovori   +    9
A to spada v kategorijo "Only in Slovenia", da je med njegovimi največjimi upniki (6,6 mio €) Društvo za varstvo upnikov :-)?!
.
Wtf?
:-)
murje sporočil: 3.714
[#2785181] 23.07.19 16:35
Odgovori   +    2
PREDLOG VLADI

Glede na to, da so stroški plač županov previsoki, naj ti opravljajo svojo funkcijo samo neprofesionalno, za maks. 50 % dosedanje plače.
Za svetnike pa predlagam zakonsko ukinitev sejnin na ravni celotne države.
Pa da vidimo, kakšna bo gneča pri kandidaturah na naslednjih volitvah.

16 glasov
4 glasovi
Kvorum vsaj 11 glasov ZA
AVTOR N numerouno
9 predlogov
STANJE
PREDLOG POSLAN 25.10.2018
KONEC OBRAVNAVE 15.11.2018
ODGOVOR 11.12.2018
Odgovor
11.12.2018

Odziv Ministrstva za javno upravo

Najprej pojasnjujemo, kdo so funkcionarji. Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št.58/2008 - plačna lestvica pred prehodom), 108/09-UPB13, 107/09-odl.US, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11, 27/12-odl.US, 40/12; ZUJF, 46/13, 25/14 - ZFU in 50/14, 82/15, 23/17-ZDOdv, 67/17), v nadaljevanju: ZSPJS) v tretji točki 2. člena določa, da so funkcionarji osebe, ki pridobijo mandat za izvrševanje funkcije s splošnimi volitvami, osebe, ki pridobijo mandat za izvrševanje funkcije izvršilne in sodne oblasti z izvolitvijo ali imenovanjem v Državnem zboru Republike Slovenije ali predstavniškem telesu lokalne skupnosti ter druge osebe, ki jih skladno z zakonom kot funkcionarje izvolijo ali imenujejo nosilci zakonodajne, izvršilne ali sodne oblasti.

Ureditev statusa funkcionarjev v občinah je urejen z Zakonom o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18),v nadaljevanju: ZLS), ki v 34. a členu določa, da so člani občinskega sveta, župan in podžupan občine občinski funkcionarji. Občinski funkcionarji opravljajo svojo funkcijo nepoklicno. Župan se lahko odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno. V soglasju z županom se lahko tudi podžupan odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno.

Člen določa tudi, da imajo za opravljanje občinskih funkcij občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno, ali do plačila za opravljanje funkcije, če funkcijo opravljajo nepoklicno. Plača za poklicne občinske funkcionarje je določena v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju.

Če se župan odloči, da bo svojo funkcijo opravljal nepoklicno, mu pripada plačilo v višini 50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno. Pri tem se ne upošteva dodatek za delovno dobo. V primeru, da se tudi podžupan odloči, da bo opravljal funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo največ v višini 50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno. Višino plačila določi župan ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil. Pri tem se ne upošteva dodatek za delovno dobo.

Članu občinskega sveta, razen podžupanu, pripada sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta ali seji delovnega telesa občinskega sveta. Letni znesek sejnin, vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati 7,5 % plače župana. Pri tem se ne upošteva dodatek za delovno dobo. Občinski svet s svojim aktom določi merila za izplačilo sejnin za člane občinskih svetov, člane delovnih teles občinskega sveta in člane drugih občinskih organov. Občinski svet s svojim aktom lahko določi tudi merila za izplačilo sejnin članom svetov ožjih delov občine.

Menimo, se osebe, ki se odločijo kandidirati za opravljanje funkcije župana, prvenstveno ne odločijo zaradi prejema funkcionarske plače, temveč iz pobude, da sooblikujejo in izvajajo politiko na lokalni ravni in s tem prispevajo k razvoju občine. Zakonodaja že zdaj omogoča, da župan prejema plačilo v višini 50% v kolikor se odloči, da bo svojo funkcijo opravljal nepoklicno. Enako velja tudi za člane občinskih svetov. Menimo, da je namen opravljanja funkcije svetnika prispevanje o zadevah, ki vplivajo na razvoj lokalnega okolja. Vsekakor pa imajo pravico, da so za svoje delo tudi nagrajeni s sejnino. V primeru drugačne ureditve bi tvegali, da občine za izvajanje nalog lokalne samouprave, se pravi župana in občinskih svetnikov, ne bi imele kandidatov.
Priloge:
•Uradni odgovor Ministrstva za javno upravo
predlagam.vladi.si/p...dlog/9530/
AlesPer1 sporočil: 90
[#2785224] 23.07.19 21:25 · odgovor na: sopranos (#2785174)
Odgovori   +    2
Ja, ni zaprosil... Ne vem, kako je pri njem, morda posluje prek društva, ki ga vodi in prek katerega naj bi se vozil s teslo. Ali pa prek žene ipd...

Je pa tako, da mnogim, ki so še pravočasno uspeli rešiti premoženje, verjetno ustreza stečaj, tudi če ni odpusta... Jim vsaj nekaj časa vsako jutro ne zvonijo rubezniki na vratih...
shadow sporočil: 100
[#2785260] 24.07.19 08:01 · odgovor na: sopranos (#2785174)
Odgovori   +    1
[sopranos]
Ne, saj ta del razumem, da so določene omejitve glede odpustov. On če prav razumem, niti ni zaprosil za odpust. Razen nekaj let miru v času osebnega stečaja ni pridobil nič. In sedaj kar nekaj časa ne bo mogel spet iti v osebni stečaj. 10 let je pa kar dolga doba.
A ni 10 let doba med dvema odpustoma obveznosti in ne med dvema osebnima stečajema?
Očitno je našel način kako normalno živeti kljub vsem tem omejitvam. Kar pomeni samo eno, da prejema denar tudi na nezakonit način.
Ah, znesek, ki ga on dolguje pa res ni problem upnika.
sopranos sporočil: 9.697
[#2785420] 24.07.19 16:41 · odgovor na: shadow (#2785260)
Odgovori   +    0
[shadow]
> [sopranos]
> Ne, saj ta del razumem, da so določene omejitve glede odpustov. On če prav razumem, niti ni zaprosil za odpust. Razen nekaj let miru v času osebnega stečaja ni pridobil nič. In sedaj kar nekaj časa ne bo mogel spet iti v osebni stečaj. 10 let je pa kar dolga doba.

A ni 10 let doba med dvema odpustoma obveznosti in ne med dvema osebnima stečajema?
Po novem odpust obveznosti ni dovoljen:

če je bil stečajni dolžnik pravnomočno obsojen za kaznjivo dejanje proti premoženju ali gospodarstvu, razen če je ta obsodba do poteka pravnomočnega obdobja že izbrisana iz kazenske evidence ali če se do takrat izpolnijo pogoji za izbris na podlagi rehabilitacije;
če še ni poteklo 10 let od zadnjega pravnomočnega sklepa o odpustu dolga, ali od zadnje zavrnitve odpusta zaradi kršitev obveznosti dolžnika, ali od razveljavitve zadnjega odpusta obveznosti;
če iz ravnanj dolžnika v zadnjih 5. letih pred stečajem, ali glede na njegov premoženjski položaj izhaja, da ne gre za poštenega in vestnega dolžnika;

Če jaz prav razumem se šele ob zaključku stečaja odloča o odpustu obveznosti. In če je tako, potem je 10 let.
> Očitno je našel način kako normalno živeti kljub vsem tem omejitvam. Kar pomeni samo eno, da prejema denar tudi na nezakonit način.

Ah, znesek, ki ga on dolguje pa res ni problem upnika.
Ja, samo ga pa lahko upnik, če ima veselje in je nekaj denarja za to pripravljen nameniti, 10 let na polno drka v glavo. Moraš potem skoz gledati čez ramo gledati.
AlesPer1 sporočil: 90
[#2785444] 24.07.19 18:43 · odgovor na: sopranos (#2785420)
Odgovori   +    0
Zadnja sprememba: AlesPer1 24.07.2019 18:45
"Če jaz prav razumem se šele ob zaključku stečaja odloča o odpustu obveznosti. In če je tako, potem je 10 let."


Odpust obveznosti je v bistvu povsem ločen od osebnega stečaja. Dolžnik lahko takoj po začetku ali tekom stečaja zaprosi za odpust, sodišče pa zatem določi preizkusno dobo (od 6 mesecev do 5 let) in po tem obodbju, če ni zakonskih ovir odobri odpust. Stečaj pa se konča po prodaji premoženja, razdelitvi upnikom, razpletu pravd ipd....
sopranos sporočil: 9.697
[#2785533] 25.07.19 12:10 · odgovor na: AlesPer1 (#2785444)
Odgovori   +    0
[AlesPer1]
"Če jaz prav razumem se šele ob zaključku stečaja odloča o odpustu obveznosti. In če je tako, potem je 10 let."


Odpust obveznosti je v bistvu povsem ločen od osebnega stečaja. Dolžnik lahko takoj po začetku ali tekom stečaja zaprosi za odpust, sodišče pa zatem določi preizkusno dobo (od 6 mesecev do 5 let) in po tem obodbju, če ni zakonskih ovir odobri odpust. Stečaj pa se konča po prodaji premoženja, razdelitvi upnikom, razpletu pravd ipd....
Pravnomočni odpust torej pomeni, da je dolg dokončno odpuščen po koncu preiskusne dobe. In to je potem datum, od katerega začne teči tisti 10 letni rok, ki je napisan v zakonu.

Če grem danes v stečaj in prosim za odpust. Dobim recimo 3 letno preizskusno dobo, se pravi julij 2022 dobim pravnomočni odpust? In potem grem lahko šele avgusta 2032 lahko spet v stečaj?
AlesPer1 sporočil: 90
[#2785569] 25.07.19 14:20 · odgovor na: sopranos (#2785533)
Odgovori   +    0
V bistvu, v stečaj bi lahko šel že prej, to zakonsko ni omejeno, kolikokrat lahko zaprosiš. Za odpust obveznosti pa bi lahko spet zaprosil 2032... Itak pa nima smisla v nov stečaj, ker če si dobil odpust, to pomeni, da te ne morejo več loviti za stare dolgove - razen dolgov, ki jih zakon izvzema (preživnine, kazni, ipd). Če pa spet delaš nove dolgove po stečaju, pa ja, 2032...

Je pa res, da se je zdaj nekako oblikovala sodna praksa, da v primeru predloga za ponoven osebni stečaj, sodniki takšne predloge zavračajo, če ni premoženja in izgledov, da lahko pride do odpusta obveznosti....

Strani: 1