Izbrani forum: Glavni forum

Izbrana tema: članek Domači vlagatelji v pričakovanju dividend

Strani: 1

zoran13 sporočil: 2.139
[#2778630] 09.06.19 23:41
Odgovori   +    1
ULOV ZAVAROVALNIŠKIH DIVIDEND

Zavarovalnica Triglav je 29. marca 2019 objavila revidirano letno poročilo za leto 2018, sklic skupščine delničarjev, na katerem bodo ti odločili, kolikšen delež bilančnega dobička bo šel v njihove žepe, pa je načrtovan za 25. april 2019. Vendar lahko na podlagi informacije glede dobička zavarovalnice kot tudi strategije in dividendne politike podjetja sklepamo, da bo višina izplačane bruto dividende vsaj 2,5 evra na delnico. Pri tem znesku to glede na včerajšnji zaključni tečaj pomeni 7,2-odstotni dividendni donos. To pa pomeni, da lahko pričakujemo, da se bo začel oziroma nadaljeval lov na dividendni donos vlagateljev. S tem lahko pričakujemo nadaljevanje pozitivnega pritiska na ceno delnice do datuma upravičenosti do dividende (12. junij 2019) za Zavarovalnico Triglav.

To nas pripelje do Pozavarovalnice Sava Re, ki bo jutri objavila svoje nerevidirane podatke glede višine rasti premij in dobička. Glede na to, da daljša obdobja gospodarske rasti po navadi zelo ugodno vplivajo na zavarovalniško dejavnost, in glede na uspešnost Zavarovalnice Triglav v letu 2018 lahko tudi v primeru Pozavarovalnice Sava Re najverjetneje pričakujemo objavo ugodnega poslovnega izida za obračunsko leto 2018. To bi pomenilo, da lahko glede na dosedanjo dividendno politiko pozavarovalnice pričakujemo bruto dividendo, ki bo višja od 0,8 evra na delnico, in s tem najverjetneje pozitivni cenovni pritisk na ceno delnice.
www.dnevnik.si/10428...-dividende

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d. – izplačilo obresti

* Obvestilo št. 91/2019
* KD številka zadeve - KDDCA11197
* Dan izvedbe - 21.03.2019
* Izdajatelj - firma
* ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d.
* naslov - MIKLOŠIČEVA CESTA 019, 1000 LJUBLJANA
* matična številka - 5063345
* Vrednostni papir - vrsta
* obveznice - oznaka - ZT02
* ISIN - SI0022103038
* CFI - DBFJFR
* Vrsta izplačila - izplačilo obresti
* Izplačilo na en (1) vrednostni papir - 59,50 EUR
* Presečni dan - 15.03.2019
www.kdd.si/izdajatel...?snid=6309
www.kdd.si/imetniki

ZAVAROVALNICA SAVA d.d. - dividende

* dan izvedbe - 20.03.2019
* Zavarovalnica Sava, d.d. – izplačilo dividend
* naslov - Cankarjeva ulica 003, 2000 MARIBOR
* matična številka - 5063400
* Vrednostni papir
* vrsta - delnice
* oznaka - ZVMG
* ISIN - SI0021112089
* CFI - ESVUFR
* Vrsta izplačila - izplačilo dividend
* Izplačilo na en (1) vrednostni papir - 2,20 EUR
* Presečni dan - 19.03.2019
www.kdd.si/izdajatel...?snid=6307
www.kdd.si/imetniki

POZAVAROVALNICA SAVA d.d. - dividende

0,95 €

* Dan izvedbe: 14.06.2019
* Pozavarovalnica Sava d.d. - izplačilo dividend
* naslov - Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana
* matična številka - 5063825
* Vrednostni papir
* Vrsta - delnice
* Oznaka - POSR
* ISIN - SI0021110513
* Vrsta izplačila - izplačilo dividend
* Izplačilo na en (1) vrednostni papir - 0,95 €
* Presečni dan - 13.06.2019

Nadzorni svet in uprava sta oblikovala predlog skupščini, da se delničarjem družbe izplača dividenda v višini 0,95 eura bruto na delnico, kar ob upoštevanju števila lastnih delnic znaša 14.722.811,20 eura oziroma 34,23 odstotkov čistega poslovnega izida skupine za leto 2018. Predlagana dividenda predstavlja 18,8-odstotno rast glede na izplačano dividendo v letu 2018.

Sava Re sledi dividendni politiki, ki jo je sprejela s strateškim načrtom za obdobje 2017–2019, objavljenim 23. 11. 2017. Dividendna politika družbe postavlja usmeritev 10-odstotne rasti dividende letno, pri čemer znesek dividende ne presega 40 odstotkov čistega poslovnega izida skupine. Pri oblikovanju predloga dividende družba upošteva solventnostni položaj, kapitaliziranost po modelih bonitetnih agencij, lastno oceno tveganj in solventnosti ter nove projekte, ki zagotavljajo uresničitev strateških ciljev in razvoj skupine na dolgi rok.

Osnovno vodilo pri oblikovanju predloga dividende je bila torej 10-odstotna rast dividende, kar bi v letu 2019 sicer znašalo 0,88 eura po delnici, uprava in nadzorni svet pa bosta zaradi preseganja načrta čistega poslovnega izida skupine za leto 2018 skupščini predlagala nekoliko višjo dividendo, in sicer 0,95 eura na delnico. Navkljub dobrim rezultatom 2018 smo in bomo stremeli k dolgoročno stabilno rastoči dividendi in primerni dividendni donosnosti glede na tveganja v panogi in svetovnem gospodarstvu. S stabilno rastjo dividende bomo lahko zagotavljali ustrezno dividendo tudi v letih, ko bo skupina beležila morebitne negativne vplive na načrtovan rezultat. Pomemben vidik strategije skupine Sava Re je tudi rast skupine (tako organska kot s prevzemi). V letu 2019 skupina načrtuje 4,5-odstotno rast prihodkov ter rast iz naslova zaključenih prevzemov na hrvaškem zavarovalnem trgu in na slovenskem trgu upravljanja skladov. Tako organska rast kot rast s prevzemi vežeta dodatni kapital, kar pa dolgoročno izboljšuje izrabo kapitala in dobičkonosnost skupine.

Sava Re, d.d., je pri določitvi presečnega datuma upravičenosti do dividende in datuma samega izplačila dividende za leto 2018 upoštevala pravila KDD. Predlagan presečni datum upravičenosti do dividende je tako 13. 6. 2019, predlagani datum izplačila pa 14. 6. 2019.
seonet.ljse.si/?doc=...c_id=67532
www.sava-re.si/si/me...va-re-d-d/

ADRIATIC SLOVENICA d.d. - dividende

Osnovni kapital: 42.999.529,00 €
Število delnic: 10.304.407
Nominalna cena delnice: 4,172 €
Lastništvo: 100 % Generali CEE Holding B. V.

0,79 €

Obvestilo o sprejetih sklepih skupščine delničarjev
24. 4. 2019
Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d., s sedežem v Kopru, Ljubljanska cesta 3a, izdajateljica podrejenih obveznic z dospelostjo v letu 2026, ISIN koda: XS1420371228, vlagatelje obvešča o sprejetih sklepih 57. skupščine delničarjev, ki je bila izvedena 24. 4. 2019 ob 10h v prostorih notarja Bojana Podgorška, Dalmatinova ulia 2, 1000 Ljubljana.

Sprejeti so bili naslednji sklepi:
1. Za predsedujočega na 57. seji skupščine se izvoli Mateja Osenarja, za sestavo notarskega zapisnika pa se določi notarja Bojan Podgorška.
2. Bilančni dobiček družbe na 31. 12. 2018 znaša 38.511.895,29 EUR, in se ga uporabi na naslednji način:
- del bilančnega dobička v znesku 8.140.481,53 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,79 EUR na delnico. Družba bo izplačala dividende 27. 5. 2019, in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 24. 5. 2019;
- Preostanek bilančnega dobička v višini 30.371.413,76 EUR ostane nerazporejen in se bo o njegovi uporabi odločalo v naslednjih letih.
3. Skupščina delničarjev podeljuje Upravi razrešnico za poslovno leto 2018.
4. Skupščina delničarjev podeljuje Nadzornemu svetu razrešnico za poslovno leto 2018.
www.as-skupina.si/-/...elnicarj-5
www.kdd.si/izdajatel...?snid=6356

NLB VITA d.d. - dividende

2.467,00 €

NLB Vita d.d. Ljubljana – izplačilo dividend
Obvestilo št. 134/2019
KD številka zadeve: KDDCA11261
Dan izvedbe: 26.04.2019
Izdajatelj:
firma: NLB Vita d.d. Ljubljana
naslov: TRG REPUBLIKE 003, 1000 LJUBLJANA
matična številka: 1834665
Vrednostni papir
vrsta:delnice
oznaka: LBVR
ISIN: SI0021111826
CFI
ESVUFR
Vrsta izplačila: izplačilo dividend
Izplačilo na en (1) vrednostni papir: 2.467,00 EUR
Presečni dan: 25.04.2019
www.kdd.si/izdajatel...?snid=6352

Strani: 1