Strani: 1

murje sporočil: 3.563
[#2722817] 12.07.18 16:28
Odgovori   +    0
Zadnja sprememba: murje 12.07.2018 16:32
PRODAJA ADRIATIC SLOVENICA d.d.

DELNIČARJI KD Group
* KD d.d. - 1.900.093 delnic - 78,73 %
* Oklev d.o.o. - 116.218 delnic - 4,82 %
* Caranthania Investments - 89.772 delnic - 3,72 %
* Avra d.o.o. - 50.044 delnic - 2,07 %
* Marles d.d. - 45.865 delnic - 1,90 %

I. Na skupščini prisotnih ali zastopanih največjih pet delničarjev:
II. Na skupščini so bili sprejeti naslednji sklepi:
1. Otvoritev skupščine, seznanitev s prisotnim notarjem in imenovanje delovnih teles skupščine.
Skupščina delničarjev je na sprejela naslednji sklep:
Za predsednico skupščine se imenuje Nevena Tea Gorjup, za preštevalca glasov pa predstavnika družbe Ixtlan Forum, d.o.o., Robert Ernestl. Skupščini prisostvuje notar Bojan Podgoršek.
Pri glasovanju o predlaganem sklepu je bilo veljavno oddanih 2.201.107 glasov, kar pomeni enako število delnic in kar predstavlja 82,265% delnic v osnovnem kapitalu.
Za sprejem sklepa je bilo oddanih 2.201.107 glasov, kar predstavlja 100 % vseh oddanih glasov, proti sprejemu ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2017, vključno s seznanitvijo s prejemki članov vodenja in nadzora, revizorjevima poročiloma in poročilom upravnega odbora o preveritvi letnega poročila ter podelitev razrešnice članom upravnega odbora za poslovno leto 2017
Skupščina je sprejela sklep, kot ga je predlagal upravni odbor:
Skupščina podeljuje razrešnico članom upravnega odbora družbe KD Group d.d., s katero potrjuje in Delničar Število delnic in glasovalnih pravic Delež glasovalnih pravic glede na vse glasovalne pravice družbe

3. Seznanitev in soglasje skupščine k Pogodbi o prodaji in nakupu celotnega kapitalskega deleža v družbi Adriatic Slovenica, zavarovalna družba, d.d.
Skupščina je sprejela sklep, kot ga je predlagal upravni odbor:
Skupščina se je seznanila z vsebino Pogodbe o prodaji in nakupu celotnega kapitalskega deleža v družbi ADRIATIC SLOVENICA, Zavarovalna družba, d.d. (v angleškem jeziku: »Sale and Purchase Agreement for all of the issued share capital of ADRIATIC SLOVENICA, Zavarovalna družba, d.d.«) z dne 23.5.2018 in daje odobritev, da družba KD Group, finančna družba, d.d. proda družbi Generali CEE Holding, B.V., 10.304.407 navadnih imenskih delnic (ISIN koda: SI0021101801) s pripadajočim zneskom 4,1729 EUR na delnico, ki predstavljajo 100% osnovnega kapitala družbe ADRIATIC SLOVENICA, Zavarovalna družba, d.d. za kupnino 245.000.000,00 EUR, na podlagi Pogodbe o prodaji in nakupu celotnega kapitalskega deleža v družbi ADRIATIC SLOVENICA d.d., Zavarovalna družba, d.d. z dne 23.5.2018, in pod pogoji, kot so določeni v pogodbi.
Pri glasovanju o predlaganem sklepu je bilo veljavno oddanih 2.287.707 glasov, kar pomeni enako število delnic in kar predstavlja 85,501 % delnic v osnovnem kapitalu.
Za sprejem sklepa je bilo 2.287.707 oddanih glasov, kar predstavlja 100 % vseh oddanih glasov, proti sprejemu ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo.
seonet.ljse.si/?doc=...c_id=66373

10.304.407 delnic x 4,1729 € = 42.999.259,97 € = osnovni kapital

Omenjena kupnina predstavlja najboljšo prodajno ponudbo doslej, za kar 2,5-kratnik knjigovodske vrednosti. Za zaključek prodaje je potrebno še soglasje regulatorjev v državah, kjer Adriatic Slovenica posluje (vključno z regulatorjem EU oz. Evropsko komisijo), ter prodaja oz. prenos nekaterih nepremičnin, obveznic in delnic ter poplačilo dolga do Adriatic Slovenice iz naslova posojilnih pogodb. Po besedah glavnega izvršnega direktorja, Aljoše Tomaža, naj bi bil prodajni postopek predvidoma zaključen do konca leta, po njem pa »KD Group ni več, kar je bil doslej po svoji dejavnosti.«
Read more at www.vzmd.si/novice/k...4e4podr.99

Strani: 1