Strani: 1

rame sporočil: 114
[#2701371] 09.03.18 12:33
Odgovori   +    4
Tako dobrih ljudi, bi morali imeti v Sloveniji več ,ki so za vsa podrocja strokovnjaki in bi država sigurno cvetela.
zoran13 sporočil: 2.075
[#2701715] 11.03.18 21:27
Odgovori   +    2
Zadnja sprememba: zoran13 11.03.2018 21:31
SAJ NI RES, PA JE!

SINERGIJSKI UČINKI ABSOLUTISTOV

Glede na pretekle izkušnje v slovenskem zavarovalništvu ter že izvršenih prevzemih, ki jim je skupno to, da so potem postali večinski ali absolutni lastniki. Tako potekajo odločitve zelo hitro, posebej, ko so dana soglasja na NS, ko se o razdelitvi bilančnega dobička odloča na skupščinah, saj se tam povečini sprejemajo odločitve brez nasprotnih predlogov. V NS sedijo člani oziroma predstavniki edinega delničarja, na skupščini sedijo predstavniki edinega delničarja, o potrjevanju latnega poročila in razrešnicah uprave in NS odločajo predstavniki edinega delničarja, o delitvi bilančnega dobička in tako tudi o delitvi višine dividende odločajo predstavniki edinega delničarja, o imenovanju članov NS in imenovanju revizorske hiše, prav tako odločajo predstavniki edinega delničarja, prav tako o razdružitvah, pripojitvah in prevzemih odločajo predstavniki edinega delničarja,...od tukaj pa vse do tolikoželjenih sinergijskih učinkov pa ravno zaradi gornjih razmerij v družbi, lahko pride do velikega nerazumevanja in izigravanja želj samo enega lastnika. Od tukaj pa do izčrpavanja matičnih družb je pa zelo zelo majhen korak, katerega pa se uprava in ostali zaposleni še ne zavedajo, ko začnejo pritekati dividende, pa je potem veselje edinole na strani večinskega lastnika...
www.finance.si/83422...orejen/rss
Tili a d.d. 3,54 mio€ narazporejenega dobička
www.delo.si/gospodar...ickom.html
Zavarov alnica Maribor d.d. 20 mio€ nerazporejenega dobička
www.delo.si/gospodar...bicka.html

IZTISN ITEV MALIH DELNIČARJEV ZAVAROVALNICE TILIA d.d.

DRUGO MNENJE

Zavarovalnica Tilia d.d.
Osnovni kapital: 14.317.672,63 €
Kosovnih delnic ZTIR: 595.371
Delničarjev: 245

To je približno enak scenarij, kot ga je izvedel KD Holding d.d., ko je presegel zakonski iztisnitveni prag lastništva preko 90%,iztisnil 306 malih delničarjev, dne 10.12.2007 iz lastniške strukture zavarovalnice AdriaticSlovenice d.d., med katerimi so bile manjše pravne osebe, zaposleni, bivši zaposleni in upokojnenci. Kljub najmanj trem nasprotnim predlogom, ki so jih podali mali delničarji in njihovi predstavniki VZMD o povišanju cene delnic ADZR vse do 250€, večinski delničar KD Holding d.d. na skupščini zavarovalnice AdriaticSlovenica d.d. ni sprejel niti enega, ampak samo tistega, ki ga je dal večinski lastnik. Tako so ponudili za delnice AdriaticSlovenica d.d. ADZR ob nominalni ceni delnice 4,17 € iztisnitveno delnico 21 €,za delnice Slovenice Življenje d.d. oz. KD Življenje d.d.z nominalno ceno delnice 8,34€ pa iztisnitveno ceno delnice 40,16 €. Ta sprejeti zadnji predlog, pa je po njihovi presoji zaščitil male delničarje, saj je postavil dvoletni rok v katerem bi v kolikor, bi prej prišlo do prodaje zavarovalnice AdriaticSlovenice d.d., dobili dodatno izplačano še razliko med doseženo ceno delnice, če bi bila ta višja od iztisnitvene cene.
Po enakem scenariju so dne 31.12.2007 na KD Holding d.d. iztisnili tudi vse male delničarje SlovenicaŽivljenje d.d., saj se še dandanes ne da znebiti vtisa, da so bili le še mali delničarji, tisti moteči elementi v celotni družbi, da so se že ob tako velikem pridobljenem lastniškem deležu. Od takrat so si, razen v kriznem letu 2008, vsakokrat tudi dali izplačali dividende.
To hkrati pomeni, da pri iztisnjenju malih delničarjev veljajo enake predpostavke, kot veljajo ob prodaji delnic.
Težava je tudi v tem, da iztisnitev poteka proti svobodni volji in lastnemu hotenju malih delničarjev, da bi prostovoljno prodali svoje delnice.
Obenem tako mali delničarji, tudi proti svoji volji, postanejo zavezanci za plačilo davka od dobička iz kapitala, če so bile cene pridobitve delnic nižje od sedanje iztisnitvene cene, ki je po predlogu veličinskega lastnika 70,53€.
Prav tako izgubijo tudi vsa lastninska upravičenja iz delnic, kot tudi, da se neprostovoljno odpovedo vsem prihodnjim delitvam dividend, ki jih bo tako v boidoče razdelil in tudi prejel en sam 100% zveličavni in absolutni lastnik zavarovalnice.
Tukaj bi lahko govorili tudi o zgrešeni politiki lastninjenja zavarovalnic, kot tudi o tem, da zaposleni v njih, ki tudi ustvarjajo v teh zavarovalniških družbah, niso imeli pravice, da svoje lastninske certifikate vložijo v družbo kjer so delali, tako kot je to možnost imelo mnogo ostalih državljanov in njihovih družin. Poleg tega, pa je kljub napovedim, da bodo zavarovalnice množično stopile na borzni parket, zaenkrat to storili le Zavarovalnica Triglav d.d. ter Pozavarovalnica Sava d.d., tako da je vsakršno napovedovanje "pravične in poštene" iztisnitvene cene, brez poglobljene analize, res zelo tvegano početje, saj odgovor lahko da, samo sodišče po prevetritvi postavljene cene delnice. Takšno zahtevo, pa ob primerni organiziranosti in zaščiti VZMD in MDS lahko postavijo edinole mali delničarji zavarovalnice Tilia d.d.
www.kdd.si/izdajatel...?snid=1368
www.kdd.si/ izda jatel...?snid=2854

IZTISNITEV MALIH DELNIČARJEV ZAVAROVALNICE MARIBOR d.d.

Osnovni kapital zavarovalnice Maribor je 55.426.291 € in število kosovnih delnic 12.453.831, kar da, nominalno vrednost 4,45 € s tem, da je v letu 2012 knjigovodska vrednost delnice 7,03 €.
Glede na obstoječe lastniške deleže v osnovnem kapitalu družbe, bi potem 0,3264% lastniškega deleža oziroma 40.527 delnic, razdelili takole:

* COTAR DRAGO - 0,10 % - 12.453 delnic
* TSO D.D. - 0,04 % - 4.981 delnic
* PALOMA D.D. - 0,04 % - 4.981 delnic
* ŽLEBNIK BORUT - 0,03 % - 3.736 delnic
* KORATUR D.D. - 0,02 % - 2.490 delnic
* GRAWE D.D. - 0,02 % - 2.490 delnic
* GEA D.D. - 0,01 % - 1.245 delnic
* ČARNI SREČKO - 0,01 % - 1.245 delnic
* FINEA, D.O.O. - 0,01 % - 1.245 delnic
* ZAVAROVANJE PLUS - 0,01 % - 1.245 delnic
* PRELOGAR SIMON - 0,01 % - 1.245 delnic
* STRMŠEK SEBASTJAN - 0,01 % - 1.245 delnic
* AVTOSERVIS D.O.O. - 0,00 %
* A-MB D.O.O. - 0,00 %
* ŠUMAN JOŽE - 0,00 %
* ŽITKO ŽANE 0,00 %
* KAUČIČ KLAJNŠEK ALEKSANDRA - 0,00 %
* SODOBNE INVESTICIJE D.O.O. n.p.
* KEUC MAKSIMILJAN n.p.
* preostali mali delničarji so imeli od skupnih 40.527 delnic še 1.926 delnic

ETIKA IZTISNITEV MALIH DELNIČARJEV ZAVAROVALNIC

DRUGO MNENJE

Glede na pretekle izkušnje v Slovenskem zavarovalništvu je povsem vprašljivo, da obstaja v zavarovalnicah en sam absolutni večinski lastnik, saj je tudi etično sporno, da o dividendah odloča na skupščinah edinole on, saj jih tako ukaže razdeliti sam sebi, kjub temu, da ustvarjajo dobiček tudi drugi tam zaposleni. Včasih izgleda prav smešno, kako večinski delničar, uvrsti na skupščino nasprotni predlog in ga tudi on sam ali zavrne ali pa tudi potrdi. Čeravno je tudi res, da zakon dovoljuje in opredeljuje iztisnitev malih delničarjev, ko večinski lastnik pridobi 90% in več delnic, mimogrede je pri sosedih na Hrvaškem 95% in s te strani postavlja višji prag za prevzeme. Velikokrat pa se je izkazalo, da toliko željena iztisnitev malih delničarjev, pogostoma tam zaposlenih, bivših zaposlenih, upokojenih, malih pravnih oseb, zavarovancev in potencialnih zavarovancev, v zavarovalnici sami povzroči veliko nezadovoljstvo, razočaranje in otopelost. Tako zaposlenim odvzame moment solastništva, ki je dandanes zelo pomemben element, ki nedvomno pripomore k večji ustvarjalnosti in zavzetosti vseh zaposlenih. Veste, prav žalostno je videti, kako neka zavarovalniška družba iz mnoštva različnih in številnih malih delničarjev, ki so se šteli v stotinah in bili zares vzorčni primer pluralnosti lastništva, sedaj tam sedi samo eden in edini ter sam sebi tudi postavlja in odloča o: delitvi dobička, dividendah, članstvu v nadzornih svetih, zaključnih poročilih, revizorjih, konec koncev o prodaji in nakupih drugih zavarovalnic, itd...Poleg tega pa se tudi odpirajo utemeljena vprašanja, kako so vsi dosedanji večinski lastniki pridobivali delnice slovenskih zavarovalnic, da so sploh dosegli in presegli prag 90%...ali po zakonu o zavarovalništvu, po zakonu o bančništvu ali po zakonu o prevzemih...tako je Pozavarovalnica Sava d.d. postala absolutni lastnik Zavarovalnice Tilia d.d. še s plačilom denarne odpravnine malim delničarjem v višini 121.100 € in še s plačilom 414.996,48 € denarne odpravnine malim delničarjem, postala tudi absolutni lastnik Zavarovalnice Maribor d.d. v višini 99,87%. V tem primeru je tudi Drago Cotar, predsednik uprave naletel na nerazumevanje večinskega delničarja, ravno iz razlogov opisanih zgoraj, pri čemer pa vse ostale žrtve med malimi delničarji ne štejejo. No, do absolutnega 100% lastništva, še vedno manjka 0,13%!
seonet.ljse.si/Defau...c_id=52313

ADRIATIC SLOVENICA d.d.
Osnovni kapital: 40.338.758,14 €
Število delnic: 9.666.780
Nominalna cena delnice: 4,17 €
Iztisnitvena cena delnice: 21 € (5,035 x nominalne cene delnice)
Število delničarjev: 306

KD ŽIVLJENJE d.d. & SLOVENICAŽIVLJENJE d.d.
Osnovni kapital: 9.480.454,02 €
Število delnic: 1.135.948
Nominalna cena delnice: 8,345 €
Iztisnitvena cena delnice: 40,16 € (4,812 x nominalne cene delnice)
Število delničarjev: 133

TILIA d.d.
Osnovni kapital: 14.317.672,63 €
Kosovnih delnic ZTIR: 595.371
Delničarjev: 245
Nominalna cena delnice: 24,048 €
Iztisnitvena cena delnice: 70,53 € (2,93 x nominalne cene delnice)

ZAVAROVALNICA MARIBOR d.d.
Osnovni kapital: 55.426.291 €
Število delnic: 12.453.831
Nominalna cena delnice: 4,45 €
Iztisnitvena cena delnice: 10,24 € (2,30 x nominalne cene delnice)

NEPRESLIŠANO

Klima v Sloveniji je trenutno porazna. Včasih, ko smo živeli v socializmu, tega ni bilo. Živeli smo solidno, čeprav nismo imeli ničesar. Ravno sem hodil po svetu, na alpinistične odprave, šli smo, kamorkoli smo želeli, enako kot sedaj, ampak družbena klima je bila absolutno boljša. Bile so možnosti uresničevati ideje brez računic, koliko boš iz tega potegnil. Ni bilo strahu, kot je sedaj, v ozadju je bilo zavedanje, da imamo socialno varnost. Ljudje, ki so si zaslužili pokojnine pretežno v prejšnjih časih, živijo solidno. Sedaj pa je vulgarni kapitalizem, ki temelji na ustrahovanju. Če ni strahu, kapitalizem crkne. Enostavno zato, ker banke, zavarovalnice...potrebujejo preplašene ljudi. Firma potrebuje preplašene delavce. Če zavarovalnica ne bo strašila, da bomo zboleli in da bo toča, se ljudje ne bodo zavarovali, zato bo crknila. Enostavno. Mehanizma, da bi si naredil žibvljenja varno, ni. Življenje je smrtno nevarno in tisti, ki tega ne razume, je idealna oseba za kapitalistične manipulacije. Če želimo kolikot toliko normalno živeti, moramo sprejeti končnost naših življenj, prihodnost tako in tako ne obstaja. Zaupati moramo vase in v življenjsko pot, ki nam je namenjena.

Matevž Lenarčič, pilot, fotograf in avanturist
Objavljeno 5.junija 2013 v prilogi 7.dni

* Ob vsemu skupaj povedanemu je najbolj žalostno, da pripadajoče dividende niso izplačali 244 malim delničarjem, to so tisti, ki so jih proti svoji volji iztisnili iz zavarovalnice Tilia d.d. in tisti, ki so bili vseskozi zvesti zavarovalnici ter skupaj prevzemali tudi vsa lastniška tveganja. Od sedaj naprej pa bodo pobirali sadove tudi njihovega dela le in samo mogočni vedno bolj pohlepni večinski lastniki.

BOB DNEVA

"Izrinjanje malih delničarjev. To je pač zgodovina te družbe. Nekdo bi sicer rekel, kupili smo samostojnost, kupili smo kapitalizem, pa nismo vedeli, kaj smo kupili in v kaj smo šli."
Franc Trček, poslanec ZL
Petek, 09.September 2016
www.vecer.com/6255512
zoran13 sporočil: 2.075
[#2701719] 11.03.18 21:44
Odgovori   +    1
Zadnja sprememba: zoran13 11.03.2018 21:48
POZAVAROVALNICA SAVA d.d. - POSR

* Osnovni kapital: 71.856.376,23 €
* Število delnic: 17.219.662
* Lastne delnice: 1.721.966
* Nominalna cena delnice: 4,17344 €
Cena delnice na borzi:
* 08.11.2008 - 28,12 €
* 28.11.2011 - 5,15 €
* 08.02.2012 - 4,60 €
* 24.07.2012 - 4,51 € - min

Delnica na LJSE:

* 1.IPO javna prodaja 2007 - dokapitalizacijske cene delnic - 28,00 €
* 2.IPO javna prodaja 2013 - dokapitalizacijske cene delnic - 7,00 €

* 13.06.2013 - 7,20 €
* 08.01.2014 - 8,139 €
* 02.01.2015 - 15,98 €
* 12.03.2015 - 16,85 €
* 04.01.2016 - 13,00 €
* 01.02.2016 - 12,50 €
* 01.03.2016 - 12,165 €
* 01.04.2016 - 14,50 €
* 01.05.2016 - 14,795 €
* 01.06.2016 - 14,45 €
* 01.07.2016 - 14,24 €
* 01.08.2016 - 14,35 €
* 01.09.2016 - 14,30 €
* 03.10.2016 - 13,77 €
* 02.11.2016 - 13,45 €
* 01.12.2016 - 13,10 €
* 01.01.2016 - 13,35 €
* 01.02.2017 - 15,00 €
* 14.02.2017 - 16,00 €
* 21.02.2017 - 16,40 €
* 22.02.2017 - 16,80 €
* 23.02.2017 - 16,81 €
* 24.02.2017 - 16,80 €
* 27.02.2017 - 17,00 €
* 28.02.2017 - 17,20 €
* 01.03.2017 - 16,80 €
* 02.03.2017 - 16,80 €
* 03.03.2017 - 16,95 €
* 06.03.2017 - 16,80 €
* 07.03.2017 - 16,795 €
* 03.01.2018 - 15,80 €
* 11.01.2018 - 16,80 €
* 18.01.2018 - 17,40 €
* 01.02.2018 - 17,50 € - maksimalna cena delnice od II.dokapitalizacije leta 2013
* 31.01.2018 - 16,60 €
* 22.02.1018 - 17,00 €
* 08.03.2018 - 16,90 €

Knjigovodska vrednost delnice:
2016 - 18,81 €
2017 - 20,40 €

Dividende:
2015 - 0,55 €
2016 - 0,80 €
2017 - 0,80 €
2018 -

I.IPO - JAVNA PRODAJA - 2007 - cena delnice 28,00 €
Vloženih:

* 1.000 € - preostanek - 610,70 €
* 5.000 € - preostanek - 3.053,56 €
* 10.000 € - preostanek - 6.107,12 €
* 20.000 € - preostanek - 12.214,27 €
* 30.000 € - preostanek - 18.321,41 €
* 40.000 € - preostanek - 24.428,56 €
* 50.000 € - preostanek - 30.535,70 €
Cena delnice 09.03.2018 - 17,10 €

II.IPO - JAVNA PRODAJA - 2013 - cena delnice 7,00 €
Vloženih:

* 1.000 € - sedaj že - 2.442,85 €
* 5.000 € - sedaj že - 12.214,27 €
* 10.000 € - sedaj že - 24.428,56 €
* 20.000 € - sedaj že - 48.857,12 €
* 30.000 € - sedaj že - 73.285,70 €
* 40.000 € - sedaj že - 97.714,27 €
* 50.000 € - sedaj že - 122.142,85 €
* cena delnice na dan 09.03.2017 - 17,10 €

BOB DNEVA

"Izrinjanje malih delničarjev. To je pač zgodovina te družbe. Nekdo bi sicer rekel, kupili smo samostojnost, kupili smo kapitalizem, pa nismo vedeli, kaj smo kupili in v kaj smo šli."
Franc Trček, poslanec ZL
Petek, 09.September 2016
www.vecer.com/6255512

Strani: 1