Izbrani forum: Glavni forum

Izbrana tema: članek Trnova pot do korporativnih korit

Strani: 1

zoran13 sporočil: 2.071
[#2592778] 19.04.16 23:03
Odgovori   +    2
Zadnja sprememba: zoran13 19.04.2016 23:06
NEODVISNA NEODVISNOST

Problematika se vleče že vse od poosvojitvenih dni in sicer je za našo družbo značilna, (pre)velika sprega in povezanost ali zlizanost uprav in nadzornih svetov. Problematika je vseskozi enaka, saj je lahko nekdo v eni družbi član uprave ter v drugi družbi član nadzornega sveta ali obratno, v eni družbi član nadzornega sveta ter v drugi družbi član uprave in to ne glede na to, da so enkrat že zmanjšali dovoljena oziroma dopustna članstva v več nadzornih svetih naenkrat, kjer se ustavi pri številki 3. Ta problematika pa je posebej opazna v pridruženih ali odvisnih družbah in to, ne glede na to, da je na tem področju, dopustno biti član več nadzornih svetov, ki se ustavi pri številki 5. Zelo težko bodo ali pa so v tako sestavljenih vodstvih gospodarskih družb uresničevali po zakonu zapisane jim naloge, pa najsi bodi to za uprave ali same nadzorne svete. Danes po tolikih letih (ne)uspešnega gospodarskega razvoja ter (ne)uspešnega nadzorovanja gospodarskih družb, je videti vse napake ter pomanjkljivosti zgoraj zapisanega. Da ob tem ne govorimo o odškodninski odgovornosti posameznih uprav ali nadzornih svetov, ki bi jih ali so jih povzročile s svojim nevestnim gospodarjenjem ter pahnile veliko družb na rob preživetja ali v t.i.dirigiran stečaj ali prisilno upravo. Glede na dosedanjo prakso bi morali prekiniti s prakso odvisnih članov nadzornih svetov in dejansko začeli pospešeno uveljavljati področje dejanske neodvisnosti nadzornih svetov. Ob tem bi niti pomisliti ne bi smeli na našo pomanjkljivo pravno prakso na področju uveljavljanja odškodninske odgovornosti, predvsem zaradi že vloženih množičnih odškodninskih tožb v tujini ter množičnega in velikega oškodovanja malih delničarjev pri nas.

IZJAVA O NEODVISNOSTI

Izjava o neodvisnosti člana NS družbe _______________
Podpisani(-a) ______________________________ skladno z 8. točko 17.2 člena Kodeksa upravljanja javnih delniških družb z dne 8.12.2009 (v nadaljevanju: Kodeks) vezano na moje članstvo v nadzornem svetu družbe _______________________izjavljam, da imam za opravljanje funkcije člana (-ice) nadzornega sveta dovolj izkušenj in znanja ter se izrekam glede potencialnih nasprotij interesov iz priloge C v Kodeksu.
_________________________________________ __________________________________
Prosimo označite, ali trditev drži ali ne drži. Pri presojanju resničnosti trditve se uporabljajo kriteriji iz priloge C Kodeksa:
a) Ne opravljam funkcije izvršnega direktorja ali člana uprave družbe ali povezane družbe in nisem opravljal takšne funkcije v zadnjih petih letih.
DRŽI NE DRŽI
b) Nisem zaposlen v družbi ali povezani družbi in nisem bil na takšnem položaju v zadnjih treh letih.
DRŽI NE DRŽI
c) Ne prejemam večjih dodatnih prejemkov iz družbe ali povezane družbe, razen plačila, ki ga prejemam kot član nadzornega sveta.
DRŽI NE DRŽI
d) Nisem večinski(-a) delničar(-ka) in tudi ne zastopam večinskega/večinskih delničarjev.
DRŽI NE DRŽI
e) Z družbo ali povezano družbo nimam oziroma v zadnjem letu nisem imel(-a) pomembnih poslovnih stikov tako neposredno kot tudi ne kot partner, delničar, direktor ali vodilni delavec organa.
DRŽI NE DRŽI
f) Nisem in tudi v zadnjih treh letih nisem bil(-a) partner (-ica) ali uslužbenec (uslužbenka) sedanjega ali nekdanjega zunanjega revizorja v družbi ali povezani družbi.
DRŽI NE DRŽI
g) Nisem izvršni (-a) direktor (-ica) ali član (-ica) uprave druge družbe, v kateri je izvršni direktor ali član uprave družbe član nadzornega sveta. Prav tako nisem kako drugače povezan(-a) z izvršnimi direktorji oziroma člani uprave preko sodelovanja v drugih družbah ali organih.
DRŽI NE DRŽI
h) V nadzornem svetu nisem več kot tri mandate (ali več kot 12 let).
DRŽI NE DRŽI
2
i) Nisem bližnji družinski član članov uprave ali oseb, ki so v položajih, omenjenih v točkah od a) do h)
DRŽI NE DRŽI
Poleg zgornjih navedb tudi
- nisem član(-ica) širšega poslovodstva povezane družbe in
DRŽI NE DRŽI
- nisem sodeloval(-a) pri sestavljanju vsebine predloga letnega poročila družbe.
DRŽI NE DRŽI
____________________________________________ _______________________________
Nasprotje interesov obstaja, kadar je nepristransko in objektivno izvajanje nalog oziroma odločanje člana nadzornega sveta ali uprave ogroženo zaradi vključevanja njegovega osebnega ekonomskega interesa, interesov družine, njenih čustev, politične ali nacionalne (ne)naklonjenosti ali kakršnih koli drugih povezanih interesov z drugo fizično ali pravno osebo.
Ali na vaše odločanje, skladno z zgornjo definicijo nasprotja interesov, vpliva še kakšno dejstvo, ki ni bilo navedeno zgoraj?
NE DA
Prosimo obrazložite, če ste odgovorili z DA:
______________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ ______
Glede na izkazana potencialna nasprotja interesov se izrekam za:
Prosimo, da ustrezno obkrožite.
a) neodvisnega(-o) člana(-ico) nadzornega sveta
b) odvisnega člana(-ico) nadzornega sveta
Opomba: Člani nadzornega sveta se smatrajo na neodvisne, če izpolnjujejo vse kriterije neodvisnosti (vse trditve, navedene zgoraj, držijo).
S svojim podpisom dovoljujem objavo podpisane izjave na spletnih straneh družbe.
Datum: ______________ Podpis: ____________________

* eden prvih nadzornikov, ki je podpisal gornjo Izjavo o neodvisnosti je Milan Kneževič, ki trenutno zaseda mesto predsednika NS Žito d.d, pa članica NS v Krka d.d. - Mojca Osolnik Videmšek in predsednik NS Krka d.d. -Jože Lenič; član NS Krka d.d. - Vincenc Manček; Članica NS Nama d.d. - Urša Manček; član NS Nama d.d. - Uroš Grilec;

v Petrolu izjave o neodvisnosti članov NS, ne bodo objavljene na spletnih straneh družbe;

www.lju-airport.si/p...snosti.pdf
www.kr ka.si/media/up...demsek.pdf
www.krka.si/media/up.. ._Lenic.pdf
www.petrol.si/sites/...ruzb_1.pdf
www. constantiaplus.s...ocilo.html
www.nama.si/f/docs/O...Mancek.pdf

SLOVENIJALES d.d.
Od petih članov NS sta dva člana neodvisna:
www.slovenijales.si/...5%BEbe.pdf

NLB d.d.
Člani nadzornega sveta so pri odločanju o posameznih zadevah na sejah nadzornega sveta upoštevali splošna pravila korporacijskega upravljanja glede vprašanja konflikta interesov (ZGD-1, kodeksi upravljanja in bančni predpisi) in na sami seji seznanili nadzorni svet z obstojem nasprotja interesov v konkretnem primeru ter se izločili iz razprave in odločanja o tej zadevi. Člani nadzornega sveta so podpisali tudi Izjavo o neodvisnosti člana nadzornega sveta skladno s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb.
www.nlb.si/utemeljit...rje-260413

ABANKA d.d.
V nadzornem svetu Abanke je več članov, ki bi jih lahko uvrstili v kategorijo posameznikov, ki so ekonomsko, osebno ali kako drugače tesneje povezani z večjim delničarjem ali njegovo upravo. Zakon o bančništvu in Sklep o skrbnosti članov uprav in nadzornega sveta bank in hranilnic natančno in podrobno urejata pogoje in primernost posamezne osebe za članstvo v nadzornem svetu banke ter tem osebam ne preprečujeta članstva v nadzornem svetu. Sklep o skrbnosti članov uprav in nadzornega sveta bank in hranilnic je predpis, ki velja zgolj za banke in v zadostni meri ureja obvladovanje nasprotij interesov članov oziroma neodvisnost nadzornega sveta. V nadzornem svetu Abanke tudi ni delavcev, saj se za banko ne uporabljajo določbe zakona, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju glede predstavnikov delavcev v nadzornem svetu banke.
www.abanka.si/sys/cm...eId=315706

SOD
www. so-druzba.si/fil...sveta2.pdf

TELEKOM d.d.
Nadzorni svet družbe sestavlja devet clanov, od tega šest clanov predstavnikov kapitala in trije predstavniki zaposlenih. Clani nadzornega sveta so podali izjavo o izpolnjevanju kriterijev neodvisnosti v skladu s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb.
www.telekom.si/_file...202012.pdf


* V teh prelomnih političnih in gospodarskih trenutkih, bi zato moralo ZČNS na svoji spletni strani objaviti listo neodvisnih nadzornikov, saj bi si le na podlagi tega, lahko ustvarili mnenje o sestavi nadzornih svetov pri nas, saj bi bili tako veliko bolj transparentni, pa tudi verodostojnost in učinkovitost bi se izboljšala.
* Ob tem bi bilo zanimivo, kdo od sedanjih članov NS in prijavljenih kandidatov za člane NS na vseh zavarovalnicah, bi se upal podpisati gornjo izjavo ter jo javno tudi obelodaniti.
www.triglav.eu/sl/od...vljanje/ns

PO TRDILA ZČNS

Pri ZČNS potekajo standardna izobraževanja in usposabljanja za pridobitev Potrdila o usposabljanju za člana nadzornega sveta in upravnega odbora v gospodarskih družbah v državni lasti. Potrdilo dokazuje, da se je posameznik udeležil programa izobraževanja in pridobil ustrezna znanja za opravljanje funkcije člana NS in UO.

Tridnevni program izobraževanja:

1. modul
* Pravo gospodarskih družb, vloga in pomen NS, enotirni sistem upravljanja družb, kodeksi in priporočila dobre prakse, Gorazd Podbevšek
* Vloga nadzornega sveta v insolvenčnih postopkih, dr. Borut Bratina

2. modul
* Računovodske informacije za odločanje in vsebina računovoskih izkazov ter letno poročilo, Alenka Podbevšek
* Nadzor poslovanja preko računovodskih izkazov, dr. Sergeja Slapničar
* Upravljanje s tveganji, dr. Nadja Zorko

3. modul
* Vrednotenje učinkovitosti nadzornega sveta, mag. Irena Prijović
* Profesionalna etika članov nadzornega sveta, dr. Bogomir Kovač
* Vloga nadzornega sveta pri strateškem usmerjanju družbe, dr. Marko Jaklič
* Kadrovanje uprav, Borut Jamnik
* Sodelovanje nadzornega sveta z revizorji, dr. Aljoša Valentinčič
* Komuniciranje nadzornega sveta, mag. Marjeta Tič Vesel

»Program Standardna znanja za nadzornike odpira osebne horizonte v smislu širine odgovornosti nadzornih svetov in obenem motivira za nadaljnje izobraževanje v cilju doseganja minimalnih kompetenc potrebnih odgovornemu in moralnemu nadzorniku.« Hrvoje Perharić (član uprave, NEK, d.o.o.)

»Zelo dober in zanimiv tridnevni program. Priporočam ga tudi direktorjem in ostalemu vodstvenemu kadru!« Janez Balantič (član NS, JP CČN Domžale-Kamnik d.o.o.)

»Dogodek je izjemna priložnost za izmenjavo mnenj z nosilci korporativnega upravljanja v Sloveniji.« Mojca Černe Pucer (višji strokovni delavec za področje financ, Luka Koper d.d.)

CERTIFIKAT ZNS

S Certifikatom ZNS posameznik dokazuje, da je z opravljenim izpitom (aplikativno preverjanje znanja) pridobil ustrezna strokovna znanja za opravljanje funkcije člana NS in UO. Imetnik Certifikata ZNS mora po dveh letih veljavnost certifikata obnoviti.

Namen certificiranja je povečanje strokovnosti ter usmerjenost v etičnost ravnanj pri opravljanju funkcije nadzornika. Člane NS in UO želimo spodbujati k nenehnemu izobraževanju in posodabljanju znanj. Z dvigom standardov njihovega delovanja želimo omogočit profesionalno uveljavitev posameznikov in izboljšati standarde upravljanja družb ter povečati zaupanje v trg kapitala.

S sklepom Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo se Certifikat ZNS prizna tudi kot kvalifikacija za Potrdilo o usposobljenosti za člane nadzornih svetov in upravnih odborov družb, ki jih je ali jih bo v te organe predlagal upravljalec kapitalskih naložb države (SDH,d.d.).

Letna članarina ZČNS: 120 €
www.zdruzenje-ns.si/...-zns-2016/
www.zdruzenje-ns.si/...b_2009.pdf
www.zdruzenje-ns.si/...ka/stroka/
www.zdruzenje-ns.si/...adzornike/
www.zdruzenje-ns.si/...etarje-ns/
www.zdruzenje-ns.si/...fikat-zns/
www.zdruzenje-ns.si/...-clanstva/

Strani: 1