Strani: 1

vojkok sporočil: 120
[#342951] 15.10.08 21:06
Odgovori   +    0
Nekoč je nekdo (mislim, da je bil Wernher Von Braun) izjavil: " če potrebuje ženska 9 mesecev, da rodi otroka, to ne pomeni, da lahko devet žensk rodi v enem mesecu". MIRS lahko angažira pol Slovenije, prepriča novo in staro vlado skupaj, dela nadure in zaćasno opusti celotno ostalo dejavnost, TODA postopka PRSPO za leto 2008 v tem letu ne more izvesti na strokovno nesporen način.
IN TEGA SPLOH NE RAZUMEJO!!!
anon-180238 sporočil: 2
[#342962] 15.10.08 21:27
Odgovori   +    0
V desetih letih obstoja PRSPO v Sloveniji je moralo biti kar nekaj (rutinskih) odborov in sej, pa še nagrada je tekla vzporedno: razpisi so bili v januarju, ocenjevanja čez leto in podelitve nagrad v decembru. Ne vem zakaj je letos tak problem, kar je teklo leta in leta.
anon-127142 sporočil: 166
[#343090] 16.10.08 01:07
Odgovori   +    0
ja blondinka pač, kje je dobila dr naslov, na kakem sejmu
anon-127142 sporočil: 166
[#343091] 16.10.08 01:09
Odgovori   +    0
o sveta preproščina
anon-177236 sporočil: 37
[#343270] 16.10.08 09:26
Odgovori   +    0
Tudi v preteklosti smo morali čakati, da je vlada imenovala odbor, tudi v preteklosti so se vlade menjale, pa je postopek tekle dalje. Ponujali smo pomoč, obljubljala je vse naredila pa ..
anon-178875 sporočil: 4
[#343401] 16.10.08 10:31
Odgovori   +    0
ga. majcen je za nadomestilo delavke yaposlila svojo ne;akinjo, strokovnost ni bila najpomembnej[a
anon-36874 sporočil: 31
[#344732] 17.10.08 14:59
Odgovori   +    0
PRIZNAJE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA POSLOVNO ODLIČNOST (PRSPO) –
KRIZA ODLIČNOSTI?

Po desetih letih uveljavitve Zakona o Priznanju Republike Slovenije za poslovno odličnost vse kaže na to, da letos postopek nagrade, ki je v pristojnosti Urada za meroslovje (MIRS) ne bo izpeljan.

Zakaj je Prizanje Republike Slovenije za poslovno odličnost tako pomembno? PRSPO kot najvišje državno priznanje pomeni:

Motivacijo za vodstvo in zaposlene organizacij, ki se prijavljajo za nagrado pri nadaljnem razvoju kulture odličnosti
Širjenje kulture odličnosti v partnerske organizacije odličnih (nagrajenih) podjetij
Prenos dobre prakse v ostala slovenska podjetja
Širejenje kulture odličnosti v vse sektorje – zasebni, javni, državna uprava
Splošno razumevanje odličnosti v slovenskem prostoru
Izgradnjo temeljev odličnosti celotne družbe po vzoru najboljših
Razvoj okolja za organizacijo evropskega foruma EFQM v prihodnjih letih
Vse to sedaj gospodarstvo in javni sektor v času finančne krize potrebuje - da se podjetja in ostale organizacije vrnejo k osnovni dejavnosti z izboljševanjem vseh parametrov poslovanja.


PRSPO
PRSPO je najvišje državno priznanje za izjemne načine delovanja in izstopajoče dosežke temelječe na osmih načelih delovanja. V kandidiranje za priznanje PRSPO so bile do sedaj vključene že mnoge organizacije iz proizvodnega in storitvenega področja. To še posebej dobro ponazarjajo številni pilotni projekti, ko so se izvedli v letih od 1996 do 2004. V SFPO smo v sodelovanju z Uradom za meroslovje (MIRS) izvedli in vodili dva pilotna projekta za gospodarstvo; tri za zdravstvo; ter po en pilotni projekt za javno upravo in turizem.

Vsebinsko se nagrada navezuje na model odličnosti EFQM, ki ga upravlja Evropska fundacija za upravljanje kakovosti (EFQM) ki tudi vsako leto podeljuje evropsko nagrado za odličnost EEA (EFQM Excellence Award). Letos se gala prireditev odvija v Parizu 28. oktobra 2008. Na tej podlagi so uvedle državne nagrade za poslovno odličnost prav vse evropske države, in še kar nekaj drugih izven evropskega območja. V Sloveniji je bilo leta 1997 vodenje postopka o Priznanju republike Slovenije za poslovno odličnost po Zakonu o PRSPO zaupano MIRS.


STANJE
Nagrada PRSPO obstaja že več kot deset let po zgledu evropske nagrade. Dobila so jo podjetja in organizacije, ki so lahko zgled ostalim v Sloveniji. Dobila so jo po nevtralnem in strokovno utemeljenem postopku. Nastala je mreža preko 100 usposobljenih ocenjevalcev, ki je preko ocenjevanj bogatila tudi svoje izkušnje in prepoznane dobre prakse prenašala v svoje organizacije, ter na ta način večala konkurenčno sposobnost Slovenije. Več kot 15 ocenjevalcev se je v tem času vključilo tudi v mednarodno ocenjevanje odličnosti, tako v Evropi kakor izven nje. V SFPO nam niso znani vzroki zaradi katerih se je vodstvo MIRS odločilo prekiniti dejavnost, ki je bila Sloveniji v korist in za katero se nenazadnje zagotovljajo sredstva iz proračuna in še manj, zakaj se vodstvo MIRS sploh ni odzvalo na pobudo SFPO z začetka letošnjega leta, da se področje odličnosti v državi organizacijsko in vsebinsko bolj celovito uredi tudi glede na naše predhodne dobre izkušnje iz sodelovanja v pilotnih projektih.

Pobuda, da SFPO od MIRS prevzame operativno vodenje in izvajanje celotnega postopka PRSPO je bila obravnavana in potrjena že v novembru 2006 na zasedanju Skupščine SFPO, ki jo sestavljajo predstavniki ustanoviteljev SFPO (18 vidnih podjetij: Trimo d.d., Krka d.d., Luka Koper d.d., Iskra Avtoelektrika d.d., Hermes Softlab d.d., Sava d.d., Istrabenz d.d., Droga Kolinska d.d., Revoz d.d., Kolektor Group d.o.o., Prevent d.d., Salonit Anhovo d.d., GV Skupina d.d., SCT d.d., Primorje d.d., Javor Pivka d.d., ACH d.d. in Zavarovalnica Triglav d.d.) in predstavlja najvišji organ ustanove. Na ta način bi se tudi izenačili z naprednimi ureditvami v evropskih in drugih državah, kjer so nacionalne nagrade v pristojnosti nevladnih organizacij, tovrstna ureditev pa tudi predstavlja dober zgled javno-zasebnega partnerstva.

Kljub nedopustnemu stanju smo v SFPO prepričani, da dolgoletno delovanje in zavezanost odličnosti vseh, ki so sodelovali pri projektu PRSPO: ocenjevalcev, razsodnikov, članov odborov PRSPO, predavateljev in seveda organizacij; nikakor ne more in ne sme biti izničeno z eno samo potezo. Pepričani smo, da bomo v danem trenutku vsi zainteresirani še odločneje stopili skupaj pri prizadevanjih za uspešno promoviranje odličnosti in njenenega razširjanja v vse pore našega družbenega življenja.


ALI JE ODLIČNOST V KRIZI?
Seveda ne, saj je poslovna odličnost pojem, povezan z doseganjem velikega napredka ali izjemnih rezultatov z vidika uspešnosti, učinkovitosti, konkurenčnosti in ugleda posamezne organizacije v tri do petletnem obdobju, z upoštevanjem temeljnih načel odličnosti.

Uspešne organizacije imajo nekatere skupne lastnosti, rezultat katerih je njihova sposobnost, da dosežejo in trajno vzdržujejo odlične rezultate na vseh področjih delovanja. Poslovno uspešne organizacije se od ostalih razlikujejo predvsem po svoji sposobnosti sistematičnega zaznavanja in učinkovitega prilagajanja na spremembe v okolju.

To dokazujejo tudi slovenska podjetja, ki so pri ocenjevanju poslovne odličnosti uspešna tudi na evropski ravni. Družba Trimo se je leta 2007 dokazala med evropskimi konkurenčnimi organizacijami, ko je, kot prvo slovensko podjetje, prejela posebno Priznanje za voditeljstvo, kar pomeni, da je bilo izbrano in predstavljeno kot zgled vsem evropskim organizacijam z vidika voditeljskega ravnanja.

Dobitniki Priznanja Republike Slovenije
za poslovno odličnost (PRSPO) Evropska nagrada za odličnost
(EEA - EFQM Excellence Award)
1998 HERMES SOFTLAB d.d. 1999 HERMES SOFTLAB d.o.o.*
1999 REVOZ d.d. 2004 TRIMO d.d.**
2000 ISKRA AVTOELEKTRIKA d.d. 2005 LUKA KOPER d.d.**
2001 SAVA d.d. in SAUBERMACHER KOMUNALA d.o.o. 2006 LUKA KOPER d.d.*
2002 TRIMO d.d. in LUKA KOPER d.d. 2007 TRIMO d.d.***
2003 ETI ELEKTROELEMENT d.d.
2004 PETROL d.d.
2007 KRKA d.d.

* Finalist ; ** Priznanje odličnosti (Recognised for Excellence); *** Finalist in dobitnik priznanja (Prize Winner)

KAKO NAPREJ?
Nadgraditi je potrebno obstoječi sistem in zagotoviti dejansko zavezanost najvišjih državnih organov k mednarodno uveljavljenemu razumevanju in udejanjanju odličnosti, če želimo, da bo poslovna odličnost razširjena v zasebnem in javnem sektorju ter v državni upravi. Le tako bo moč doseči bistveno izboljšanje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva in blaginje Slovenije.

Izkušnje iz tujine:
V svetu obstaja vrsta dobrih praks, le ozreti se je treba naokoli.
Vzemimo za primer Baskijo, špansko pokrajino z najvišjo koncentracijo odličnosti v Evropi, ki se meri s pomočjo prejetih priznanj in nagrad, ki jih podeljuje EFQM. EUSKALIT (Baskovska fundacija za kakovost) je sorodna institucija kot SFPO, ki z izdatno moralno in finančno pomočjo oblasti sistematično skrbi za uvajanje in integriranje temeljnih načel odličnosti in EFQM modela odličnosti v praktično vse pore družbenega življenja - tako v zasebni kot javni sektor. Rezultat sistematičnega udejanjana tega pristopa je na dlani. Baskija je v 13-ih letih napredovala od najbolj zaostale španske pokrajine v drugo najbojl razvito, takoj za Katalonijo. Baskija z 2 mio prebivalcev je trenutno zgled v Evropi, ko gre za rezultate, ki so jih dosegle njihove organizacije (iz zasebnega in javnega sektorja) pri upravljanju in vodenju glede na merila modela odličnosti EFQM, kar se pozna tudi na vseh pomembnih kazalnikih mednarodne primerljivosti. Npr., indeks BDP za leto 2006 je znašal 130,9 v primerjavi s povprečjem EU (EU27=100 / ppp). Za primerjavo, Slovenija je l. 2006 dosegla indeks 86,7.

V Veliki Britaniji je npr. v oktobru 2007 stopil v veljavo zakon o podjetjih (Section 172 of UK
anon-36874 sporočil: 31
[#344737] 17.10.08 15:02
Odgovori   +    0
V Veliki Britaniji je npr. v oktobru 2007 stopil v veljavo zakon o podjetjih (Section 172 of UK
anon-36874 sporočil: 31
[#344739] 17.10.08 15:03
Odgovori   +    0
V Veliki Britaniji je npr. v oktobru 2007 stopil v veljavo zakon o podjetjih (Section 172 of UK

Strani: 1